DS9716

版本:9

下载次数:256次 更新日期:2017-09-08

文件说明
【STM32F401xB,STM32F401xC】ARM® Cortex®-M4 32b MCU+FPU, 105 DMIPS, 256KB Flash/64KB RAM, 11 TIMs, 1 ADC, 11 comm. interfaces
版本历史说明
  • DS9716 类型:英文 版本:8 更新时间: 2017-05-25

    【STM32F401xB,STM32F401xC】ARM® Cortex®-M4 32b MCU+FPU, 105 DMIPS, 256KB Flash/64KB RAM, 11 TIMs, 1 ADC, 11 comm. interfaces

  • DS9716 类型:英文 版本:6 更新时间: 2016-10-11

    【STM32F401xB,STM32F401xC】ARM® Cortex®-M4 32b MCU+FPU, 105 DMIPS, 256KB Flash/64KB RAM, 11 TIMs, 1 ADC, 11 comm. interfaces

  • DS9716 类型:英文 版本:5 更新时间: 2015-09-08

    【STM32F401xB,STM32F401xC】ARM® Cortex®-M4 32b MCU+FPU, 105 DMIPS, 256KB Flash/64KB RAM, 11 TIMs, 1 ADC, 11 comm. interfaces

版权所有 ©2015 STMicroelectronics意法半导体(中国)投资有限公司    沪ICP备12005910号-2     使用条款 | 隐私条款 | 联系我们 | 技术支持邮箱:mcu.china@st.com