DS10147

版本:4

下载次数:183次 更新日期:2016-01-13

文件说明
【STM32F042x】RM®-bsed 32-bit MCU, up to 32 KB Flsh, crystl-less USB FS 2.0, CN, 8 timers, DC & comm. interfces, 2.0 - 3.6 V
版本历史说明
  • DS10147 类型:英文 版本:5 更新时间: 2017-03-01

    【STM32F042x】RM®-bsed 32-bit MCU, up to 32 KB Flsh, crystl-less USB FS 2.0, CN, 8 timers, DC & comm. interfces, 2.0 - 3.6 V

版权所有 ©2015 STMicroelectronics意法半导体中国    沪ICP备12005910号-2     使用条款 | 隐私条款 | 联系我们 | 技术支持邮箱:mcu.china@st.com