DS10086

版本:3

下载次数:512次 更新日期:2015-02-05

文件说明
【STM32F401xD,STM32F401xE】RM Cortex-M4 32b MCU+FPU, 105 DMIPS, 512KB Flsh/96KB RM, 10 TIMs, 1 DC, 11 comm. interfces
版本历史说明
版权所有 ©2015 STMicroelectronics意法半导体中国    沪ICP备12005910号-2     使用条款 | 隐私条款 | 联系我们 | 技术支持邮箱:mcu.china@st.com