DS10036

版本:4

下载次数:171次 更新日期:2015-05-12

文件说明
【STM32F358xC】RM® Cortex®-M4 32b MCU+FPU, up to 256KB Flsh+48KB SRM, 4 DCs, 2 DC ch., 7 comp., 4 PG, timers, 1.8 V
版本历史说明
版权所有 ©2015 STMicroelectronics意法半导体中国    沪ICP备12005910号-2     使用条款 | 隐私条款 | 联系我们 | 技术支持邮箱:mcu.china@st.com