DS10002

版本:8

下载次数:628次 更新日期:2016-03-09

文件说明
【STM32L151xE,STM32L152xE】Ultr-low-power 32-bit MCU RM®-bsed Cortex®-M3 with 512KB Flsh, 80KB SRM, 16KB EEPROM, LCD, USB, DC, DC
版本历史说明
  • DS10002 类型:英文 版本:7 更新时间: 2015-05-12

    【STM32L151xE,STM32L152xE】Ultr-low-power 32-bit MCU RM®-bsed Cortex®-M3 with 512KB Flsh, 80KB SRM, 16KB EEPROM, LCD, USB, DC, DC

版权所有 ©2015 STMicroelectronics意法半导体中国    沪ICP备12005910号-2     使用条款 | 隐私条款 | 联系我们 | 技术支持邮箱:mcu.china@st.com