AN2557

版本:4

下载次数:516次 更新日期:2015-07-27

文件说明
使用STM32F10xxx的USART实现在应用中编程
版本历史说明
  • AN2557 类型:英文 版本:8.300000000000001 更新时间: 2016-09-06

    STM32F10x in-application programming using the USART

  • AN2557 类型:英文 版本:8.199999999999999 更新时间: 2014-07-17

    STM32F10x in-application programming using the USART

版权所有 ©2015 STMicroelectronics意法半导体中国    沪ICP备12005910号-2     使用条款 | 隐私条款 | 联系我们 | 技术支持邮箱:mcu.china@st.com